برای اطلاعات بیشتر به ایمیل tony@pro-linehydralink.com ایمیل کنید

Tanksweeps سیستم مایع سازی و حذف لجن نهایی است که از راه دور استفاده می شود

تمیز کردن مخزن سیستم های ورود غیر انسانی

قدرت مخزن 18 اینچی ما و توپ مانور ما

اگر فیلم در YouTube است کار نمی کند لطفا زیر کلیک کنید

قرار دادن جریانهای نفت خام بسیار قدرتمند و جهت دار در مخازن ذخیره سازی قطر تا 110 متر یا 360 فوت مهم نیست سطح مخزن است و بدون ورود مرد پراکنده و شکسته شدن لجن

PHORS 10 و مخازن برای یک سیستم تمیز کردن اتوماتیک مخزن و سیستم بازیابی روغن که همه این کارها را انجام می دهد و با ورود افراد غیر مجاز به یک مخزن انجام می شود

سیستم های تمیز کردن مخزن که با ایمن ، کارآمد کار می کنند و برای ماندگاری طراحی شده اند.

برای اطلاعات بیشتر به ایمیل tony@pro-linehydralink.com ایمیل کنید