برای اطلاعات بیشتر به ایمیل tony@pro-linehydralink.com ایمیل کنید

Tanksweeps سیستم مایع سازی و حذف لجن نهایی است که از راه دور استفاده می شود

تمیز کردن مخزن سیستم های ورود غیر انسانی

قدرت مخزن 18 اینچی ما و توپ مانور ما

اگر فیلم در YouTube است کار نمی کند لطفا زیر کلیک کنید

قرار دادن جریانهای بسیار قدرتمند جهت دار و حجم زیاد نفت خام مهم نیست که چه چیزی وارد مخازن ذخیره سازی تا قطر 110 متر یا 360 فوت باشد سطح مخزن است و بدون ورود مرد برای پاشیدن و خرد کردن لجن

PHORS 10 و TANKSWEEPS برای یک سیستم تمیز کردن مخزن توتال و سیستم تخلیه روغن که این کار را انجام می دهد همه و با وارد کردن هیچ یک از افراد به داخل مخزن

سیستم های تمیز کردن مخزن که با ایمن ، کارآمد کار می کنند و برای ماندگاری طراحی شده اند.

برای اطلاعات بیشتر به ایمیل tony@pro-linehydralink.com ایمیل کنید