واحدهای برق هیدرولیک (HPU)

PLH طیف وسیعی از واحدهای مختلف HPU را برای تأمین نیرو از سیستم های تمیز کردن مخزن و پمپ های خود در اندازه های مختلف تولید می کند و می تواند از نوع دیزلی یا برقی استفاده کند.