આ વાસ્તવિક ન્યૂ 18 ઇંચના સુપર ટાંકવીપ્સ છે, ઉત્તમ પ્રદર્શન, વિશ્વસનીયતા અને સલામતી માટે એટીએક્સ માટે રચાયેલ બધાને સુધારેલ અને ફરીથી ડિઝાઇન કરે છે અને પ્રમાણપત્ર સ્વ-પ્રમાણપત્ર નથી પરંતુ પ્રમાણપત્ર દ્વારા બનાવવામાં આવ્યું છે:

અન્ય લોકો તમને કહેશે કે, “ટાંકી સ્વેપ્સ વિશે તમારે જે જાણવાની જરૂર છે તે બધું” બનાવટી બનાવશો નહીં! ટાંકીની સફાઇ અને સલામત ઉપકરણોની ડિઝાઇનના નિષ્ણાતો પાસેથી સત્ય સાંભળો, નવી 18 ઇંચની સુપર ટANનકWપ સ્વીકારો “સર્ટીફાઇડ અને સેફ”