25 മില്ലീമീറ്റർ വ്യാസമുള്ള ഫിൽ‌ട്രേഷനോടുകൂടിയ സ്റ്റെയിൻ‌ലെസ് സ്റ്റീൽ ബാസ്‌ക്കറ്റുകൾ ഘടിപ്പിച്ച ടാങ്ക്സ്വീപ്പ് പ്രഷർ പമ്പുകളുടെ സംരക്ഷണത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫിൽട്ടർ കലങ്ങൾ.