သံမဏိခြင်းတောင်းများတပ်ဆင်ထားသော ၂၅ မီလီမီတာအချင်းစစ်ထုတ်သည့် Tanksweep Pressure Pumps များအားကာကွယ်ရန်အသုံးပြုသော Filter အိုးများ။